Account Executive (Group SEB 1 อัตรา)

รายละเอียดงาน

• จัดทํา Report ต่าง ๆ ให้กับทางลูกค้าตามที่กําหนด
• ติดตามและตรวจสอบ Time Attendance ของพนักงาน เพื่อส่งให้แผนกเงินเดือนพนักงาน (Payroll)
• ทําแบบดําเนินการพนักงาน แจ้งแผนกเงินเดือนพนักงาน (Payroll)
• ประสานงานกับลูกค้า และพนักงานในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ส่งรายชื่อพนักงานเข้าห้างตามระบบของห้างร้าน แต่ละพื้นที่
• ทําหนังสือส่งตัวให้กับพนักงานเพื่อยื่นลงพื้นที่ และแจ้งวิธีการปฏิบัติตัว ในการยื่นหนังสือ
• ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อแจ้งข้อมูลสวัสดิการกฎระเบียบของบริษัทเบื้องต้น
• แจ้งพนักงานใหม่เรื่องการใช้ระบบคีย์ยอดขายของลูกค้า และระบบ IFS SMART TA ของบริษัท
• กรณีผู้ที่สนใจเข้ามาสมัครงานในบริษัทลูกค้าที่ Admin สังกัดอยู่ จะต้องทําหน้าที่รับสมัครในเบื้องต้น และรวบรวมเอกสารชุดสมัคร ส่งให้กับทางฝ่ายสรรหาของบริษัท เพื่อสัมภาษณ์ต่อไป
• จัดทํา PRESENTATION ในการประชุมทีมประจําเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

• เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
• สามารถใช้สูตรในการคํานวณได้เช่น Vlookup, Pivot Table
• มีความสามารถในการใช้ Microsoft office ได้ดี
• มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความรับผิดชอบสูง
• มีทักษะในการเจรจาต่อรองเบื้องต้นได้
• สามารถทํางานในสถาวะกดดันได้ดี
• สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้

ติดต่อ

ส่งเรซูเม่ และเอกสารสมัครงานได้ที่

คุณโสดา ภิญโญดม [Account Manager]
อีเมล: soda.p@ifs-thailand.com

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท กรุ๊ปเอสอีบี (ประเทศไทย) จํากัด อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์
ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ และสํานักงานไอเอฟเอส สะพานใหม่
(นั่งประจําที่ บ.กรุ๊ปเอสอีบีสัปดาห์ละ 4 วัน เข้าไอเอฟเอส 1 วัน)

Share this post
Facebook
LinkedIn