Billing Officer

รายละเอียดงาน

1. งานด้านออกใบแจ้งหนี้และวางบิลทั้งหมด ตามจำนวนลูกค้าที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลและติดต่อ
• ดำเนินการออกใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ของ Facility, NB, Security, Support Services
• ดำเนินการวางบิลและตรวจสอบเอกสารประกอบการวางบิลของเอกสารตามข้อ1เช่น PO , ใบลงเวลาของพนักงาน และ/รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ส่งพร้อมการวางบิล
• ดูแลข้อมูลสำหรับออกบิลจากระบบ DBC ร่วมกับระบบ Work Order

2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งการออกเอกสารเพื่อวางบิลตามเป้าหมายที่กำหนด คือ
• ติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับออกใบแจ้งหนี้ทั้งหมด กรณีที่เกิดการล่าช้า หรือ ต้องการเพิ่มเติมจากปกติ เพื่อให้ออกบิลทันเวลา
• แก้ไขและช่วยคำนวณราคาในการออกบิลค่าบริการสำหรับลูกค้าใหม่
• ประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายสัญญาในการวางบิลครั้งแรก
• แก้ไขและประสานงานกับฝ่ายดำเนินการ / ฝ่ายขาย กรณีเอกสารที่ส่งมาออกบิลมีปัญหา
• ส่งข้อมูล PDF เพื่อวางบิลกับโซนภาคตะวันออก และส่งสแกนหน้าบิลส่งให้ลูกค้า
• เจรจาต่อรองกับลูกค้าในเบื้องต้น หากเกิดกรณีการออกบิลไม่เป็นไปตามกำหนดปกติ และแจ้งผลผู้บริหารรับทราบ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
• ติดตามใบสั่งซื้อ (PO) ในลูกค้าบางรายที่ใช้ออกใบแจ้งหนี้
• คำนวณยอดขาดงานและทำงานล่วงเวลา (OT, CN ก่อนออกใบแจ้งหนี้
• ออกบิลเรียกเก็บระหว่างกัน INTERCO , ยูนิฟอร์ม
• ควบคุมการออกบิลในแต่ละเดือน

3. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
• ตรวจสอบยอด Unbilled ส่งให้ Billing Supervisor
• Unbilled Report และ update ข้อมูลสำหรับการประชุมและเมื่อรายงานถูกขอ.

4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย และช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันในทีม โดยแบ่งการทำงานคู่กันในลักษณะ Buddy เพื่อสำรองกรณีการลางานของคนในทีม

Qualification

• ปริญญาตรีในสาขาการบัญชีหรือการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะในการบันทึกข้อมูลที่ดีและเชี่ยวชาญใน MS Excel พร้อมทักษะในการเรียนรู้ซอฟต์แวร์ใหม่
• มีทักษะในการจัดการข้อมูลและลงรายละเอียดได้ดี
• ความเข้าใจในภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้
• มีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การเจรจาและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
• สามารถทำงานร่วมกับทีมที่หลากหลายได้

ติดต่อ

ส่งเรซูเม่ และเอกสารสมัครงานได้ที่ :

คุณดรรชนี โตกิงแก้ว [Government Relation Manager]
อีเมล: : dadchanee.t@ifs-thailand.com

บริษัท ไอเอฟเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด 365/1 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Share this post
Facebook
LinkedIn