Account Executive (2อัตรา)

ความรับผิดชอบโดยรวม

1. สนับสนุนทีมบริหารงานในการดูแลลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานที่อยู่ในความดูแลสามารถส่งมอบงานบริการที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาบริการ
2. สนับสนุนทีมบริหารงานให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการทํากําไรตามที่ได้ประเมินไว้ ในแต่ละสัญญาบริการ และมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
3. สนับสนุนทีมบริหารงานให้มั่นใจได้ว่า แต่ละหน่วยงานปฏิบัติงาน โดยเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในสัญญาบริการ สอดคล้องตามนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัท และกฎหมายแรงงาน

รายละเอียดงาน

 1. มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านปฏิบัติการของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาบริการของบริษัท
 2. มีหน้าที่ดูแลลูกค้า ทั้งในด้านความต้องการของลูกค้า และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากลูกค้า และ/หรือ ส่งเรื่องไปยังทีมบริหารงาน ตามความเหมาะสม
 3. มีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานที่อยู่ในความดูแล
 4. มีหน้าที่ดูแลและจัดการด้านกําลังคน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานภายใต้ความดูแลมีพนักงานปฏิบัติงานครบถ้วน ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงมีการจัดทํารายละเอียดด้านการวางกําลังคน และการดูแลอย่างใกล้ชิดในเรื่องการเข้างานของพนักงาน
 5. ทําให้มั่นใจได้ว่า มีการจัดกําลังคนอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านชั่วโมงการทํางาน วันทํางาน คุณสมบัติพนักงาน และข้อตกลงตามสัญญาบริการ
 6. ทําให้มั่นใจได้ว่า พนักงานสวมใส่เครื่องแบบพนักงานที่ถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยงานนั้น ๆ
 7. ทําให้มั่นใจได้ว่า อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้อยู่ในหน่วยงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง และครบถ้วน
 8. ทําให้มั่นใจได้ว่า พนักงานยึดถือปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
 9. ทําให้มั่นใจได้ว่า มีการใช้และดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของบริษัท ที่อยู่ ณ หน่วยงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 10. ทําให้มั่นใจได้ว่า พนักงานปฏิบัติตนตามข้อกําหนดต่าง ๆ ในด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ทั้งในส่วนของบริษัท และในส่วนของลูกค้า
 11. สอนการปฎิบัติงานพื้นฐานไปพร้อมกับการทํางานจริง ณ หน่วยงานอยู่เสมอ เพื่อรักษาคุณภาพงานบริการ
 12. มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษายานพาหนะของบริษัท (ในกรณีบริษัทจัดหาให้)
 13. ต้องสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา เว้นแต่ได้แจ้งให้ผู้จัดการฝายปฏิบัติการทราบไว้ก่อนหน้าแล้ว
 14. ต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทําการได้ตามความเหมาะสม
 15. ทําให้มั่นใจได้ว่ามีการสื่อสารนโยบาย และขั้นตอนการทํางานต่าง ๆ ของบริษัท ไปถึงพนักงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 16. ต้องตระหนักถึงปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ส่งผลกระทบทางลบต่อผลกําไรของบริษัท เช่น การจ่ายค่าแรงสองเท่า(double pay), การจ่ายค่าเสียหาย (claims), และการลดหนี้ให้ลูกค้า (CNs) และให้สามารถจัดทําแผนงานที่ช่วยให้ต้นทุนเหล่านี้ต่ากว่างบประมาณที่ตั้งไว้ได้
 17. ต้องจัดการให้มีการจัดทํารายงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อรายงานเหตุการณ์การเปลี่ยนกะ และเรื่องอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ช่วยให้สามารถบริหารงานของแต่ละหน่วยงานให้ดีขึ้นได้
 18. ต้องตรวจตราอย่างละเอียดในทุกครั้งของการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และส่งรายงานผ่านทางออนไลน์ ระบุรายละเอียดสถานะของหน่วยงาน และประเด็นต่าง ๆ ที่พบในหน่วยงานนั้น ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ: 25-45 ปี
 • เพศ: ชาย
 • ประสบการณ์การทํางานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางภายในพื้นที่ภาคใต้ที่รับผิดชอบได้

ติดต่อ

ส่งเรซูเม่ และเอกสารสมัครงานได้ที่

คุณพงศพัศ พิมพ์พิเศษ [Senior Account Manager]

อีเมล: phongsaphat.p@ifs-thailand.com

สถานที่ปฏิบัติงาน

-สํานักงานไอเอฟเอส จ.ภูเก็ต 1 อัตรา
-สํานักงานไอเอฟเอส จ.สุราษฎร์ธานี 1 อัตรา

Share this post
Facebook
LinkedIn