Procurement Officer

Job Responsibility สรรหาเปรียบเทียบราคา / คุณสมบัติ supplier จัดซื้อจัดจ้าง ตามที่ทางหน่วยงานร้องขอให้ได้ตามเป้าหมาย จัดทำเอกสารงานจัดซื้อจัดหาตามกระบวนการ ประเมิน supplier ตามรอบที่กำหนดเพื่อแนะนำปรับปรุงการทำงานร่วมกัน ติดตามการส่งสินค้า และเช็ค spec จำนวนให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ เจรจาต่อรองการขอ credit term และราคาที่เหมาะสมกับ supplier ประสานงานกับฝ่ายบัญชี และการเงิน ในการชำระค่าสินค้า และบริการตามข้อตกลง จัดทำรายงานประจำเดือน บริหารสัญญาซื้อ และสัญญาจ้างงาน Qualification เพศชายหรือหญิง อายุ 22 – 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย 1 ปี มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง มีใจรักการบริการ และให้ความสำคัญต่อผลลัพธ์ของงาน มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา Required…

Training Officer

Job Responsibility ดำเนินการฝึกอบรมพนักงานรักษาความสะอาด ตามหลักสูตรต่าง ๆ ของบริษัทฯ ดำเนินการด้านธุรการการฝึกอบรม จัดเตรียมการสอนรายวิชา เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อประกอบการสอน จัดเตรียมอุปกรณ์การฝึกอบรมรายวิชา จัดทำคู่มือประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ประเมินผลการฝึกอบรมรายวิชา และจัดทำบันทึกการฝึกอบรมรายชั่วโมง Qualification ไม่จำกัดเพศและอายุ การศึกษา: ระดับปริญญาตรีทุกสาขา หากมีประสบการณ์การทำงาน ด้านฝึกอบรมหรือเคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความสะอาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ Required Skill มีทักษะในการเป็นผู้สอน หรือถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ มีทักษะในการสื่อสาร ใช้คำพูดและภาษาท่าทาง อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ต่าง ๆ มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับแผนกหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Word, Excel, Power Point ในการทำสื่อการสอน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานฝึกอบรมได้ สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้ สามารถปฏิบัติงานในวันหยุด หรือนอกเวลาทำการได้ (สลับหยุด) Contact Send your CV…

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Job Responsibility ดำเนินการด้านการจัดการสำนักงานทั่วไป เช่น จัดการเอกสาร เตรียมเอกสารที่จำเป็นตามคำขอ จัดการเครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงาน จัดการอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ จัดการฐานข้อมูลและข้อมูลองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าสาธารณูปโภค สัญญาเช่ารถ หรืออาคาร และอื่นๆ ประสานงานและติดต่อสื่อสารกับบุคคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร ช่วยในการจัดการทรัพย์สินขององค์กร เช่น บริหารจัดการวัสดุสิ้นเปลือง และเครื่องเขียน ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในกิจกรรมภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องจัดเก็บสัญญาเช่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง Qualification เพศชายหรือหญิง อายุ 22 – 35 Years จบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ อย่างน้อย 1 ปี มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบมีทักษะในการสื่อสาร ความรอบรู้และทักษะทางด้านสำนักงาน เช่น การจัดการเอกสาร การเครื่องมือสำนักงาน เทคนิคการจัดการสำนักงาน และการใช้ซอฟต์แวร์สำนักงานที่เกี่ยวข้อง…

Billing Officer

Job Responsibility 1. Invoicing and Billing Duties:• Issue invoices and credit notes for all assigned customers.• Process invoices and verify billing-related documents such as POs, employee timesheets, and other relevant documents required for billing.• Manage data for invoicing from the DBC system in conjunction with the Work Order system. 2. Coordination:• Coordinate with internal and…

Account Executive (Group SEB 1 อัตรา)

รายละเอียดงาน • จัดทํา Report ต่าง ๆ ให้กับทางลูกค้าตามที่กําหนด • ติดตามและตรวจสอบ Time Attendance ของพนักงาน เพื่อส่งให้แผนกเงินเดือนพนักงาน (Payroll) • ทําแบบดําเนินการพนักงาน แจ้งแผนกเงินเดือนพนักงาน (Payroll) • ประสานงานกับลูกค้า และพนักงานในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง • ส่งรายชื่อพนักงานเข้าห้างตามระบบของห้างร้าน แต่ละพื้นที่ • ทําหนังสือส่งตัวให้กับพนักงานเพื่อยื่นลงพื้นที่ และแจ้งวิธีการปฏิบัติตัว ในการยื่นหนังสือ • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อแจ้งข้อมูลสวัสดิการกฎระเบียบของบริษัทเบื้องต้น • แจ้งพนักงานใหม่เรื่องการใช้ระบบคีย์ยอดขายของลูกค้า และระบบ IFS SMART TA ของบริษัท • กรณีผู้ที่สนใจเข้ามาสมัครงานในบริษัทลูกค้าที่ Admin สังกัดอยู่ จะต้องทําหน้าที่รับสมัครในเบื้องต้น และรวบรวมเอกสารชุดสมัคร ส่งให้กับทางฝ่ายสรรหาของบริษัท เพื่อสัมภาษณ์ต่อไป • จัดทํา PRESENTATION ในการประชุมทีมประจําเดือน คุณสมบัติผู้สมัคร • เพศหญิง…

Account Executive (2อัตรา)

ความรับผิดชอบโดยรวม 1. สนับสนุนทีมบริหารงานในการดูแลลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานที่อยู่ในความดูแลสามารถส่งมอบงานบริการที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาบริการ 2. สนับสนุนทีมบริหารงานให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการทํากําไรตามที่ได้ประเมินไว้ ในแต่ละสัญญาบริการ และมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 3. สนับสนุนทีมบริหารงานให้มั่นใจได้ว่า แต่ละหน่วยงานปฏิบัติงาน โดยเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในสัญญาบริการ สอดคล้องตามนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัท และกฎหมายแรงงาน รายละเอียดงาน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านปฏิบัติการของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาบริการของบริษัท มีหน้าที่ดูแลลูกค้า ทั้งในด้านความต้องการของลูกค้า และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากลูกค้า และ/หรือ ส่งเรื่องไปยังทีมบริหารงาน ตามความเหมาะสม มีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานที่อยู่ในความดูแล มีหน้าที่ดูแลและจัดการด้านกําลังคน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานภายใต้ความดูแลมีพนักงานปฏิบัติงานครบถ้วน ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงมีการจัดทํารายละเอียดด้านการวางกําลังคน และการดูแลอย่างใกล้ชิดในเรื่องการเข้างานของพนักงาน ทําให้มั่นใจได้ว่า มีการจัดกําลังคนอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านชั่วโมงการทํางาน วันทํางาน คุณสมบัติพนักงาน และข้อตกลงตามสัญญาบริการ ทําให้มั่นใจได้ว่า พนักงานสวมใส่เครื่องแบบพนักงานที่ถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยงานนั้น ๆ ทําให้มั่นใจได้ว่า อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้อยู่ในหน่วยงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง และครบถ้วน ทําให้มั่นใจได้ว่า พนักงานยึดถือปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทําให้มั่นใจได้ว่า มีการใช้และดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ…

IFS and SoftBank Robotics Group Forge Groundbreaking Partnership to Redefine Facility Management in Thailand

Integrated Facility Solutions (IFS), Thailand’s premier integrated facility management company, has joined forces with SoftBank Robotics Singapore(SBRSG), APAC arm of SoftBank Robotics Group, which is a global leader in robotics solutions, to announce a transformative joint venture SmartBX Robotics Company Ltd poised to redefine the integrated facility management landscape in Thailand. By synergizing IFS’s unmatched…