ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

You are here:

การใช้เว็บไซต์

ไอเอฟเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (ประเทศไทย) (“IFS”) จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ที่ต้องการทราบข้อมูลบริการ ข่าวสารต่าง ๆในการดำเนินธุรกิจของไอเอฟเอส การเข้าเว็บไซต์นี้ ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ตกลงและยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้บริการการ ระงับหรือจำกัดขอบเขตในการใช้บริการทางเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ใดก็ได้ รวมถึงปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อตกลงการใช้งานโดยไม่ต้องทำการแจ้งผู้ใช้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ หากผู้ใช้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ กรุณาหยุดการเข้าเว็บไซต์โดยทันที

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ

ข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ใช้รับทราบว่าไอเอฟเอสเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยชอบด้วยกฎหมาย จากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธินั้นบนทรัพย์สินที่ปรากฎบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ซอฟท์แวร์ บทความ รูปภาพ และ เนื้อหาต่าง ๆ

การจำกัดความรับผิดและการชดใช้

ไอเอฟเอส และกลุ่มหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและเผยแพร่เว็บไซต์ไม่ขอรับผิดต่อความเสียหายทางตรงและทางอ้อม หรือต่อความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน หากมีการละเมิดใด ๆ ที่กระทำโดยท่านต่อเงื่อนไขการใช้เหล่านี้ หรืออันเป็นผลมาจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ท่านยินยอมที่จะชดใช้ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัทและหรือกลุ่มบริษัทไอเอฟเอส