ร่วมงานกับเรา

You are here:

ไอเอฟเอส มุ่งมั่นพัฒนางานบริการจากการเริ่มต้นปลูกฝังใจรักบริการของพนักงานเราเอง ด้วยการสร้างและรักษาวัฒนธรรมภายในองค์กรที่เป็นมิตร ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ รวมถึงให้ความสำคัญกับคุณภาพงาน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมกันในสังคม กระบวนการจ้างงานของเราไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทุกคนจะได้รับโอกาสและการพิจารณาอย่างเท่าเทียม ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา และรสนิยมเพศ เกณฑ์การจ้างงานจะพิจารณาจากความสามารถ และคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมในตำแหน่งงานเท่านั้น เพราะพนักงานทุกคนคือหัวใจสำคัญ และมีส่วนช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน

Career Growth, Career Support

ความก้าวหน้าและการสนับสนุนการทำงาน

ไอเอฟเอส มีสถาบันฝึกอบรมของเราเองเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรของเรา การสนับสนุนนี้ช่วยให้พนักงานของ ไอเอฟเอส เตรียมพร้อมสำหรับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ ที่ช่วยให้พวกเขามีความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำที่สูงขึ้น โปรแกรมการเพิ่มทักษะและทักษะใหม่ของเราช่วยให้พนักงานของเราก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในองค์กรของเราซึ่งนำไปสู่โอกาสในการทำงานที่หลากหลาย ข้อมูลต่างๆและหลักสูตรฝึกอบรมสามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์ และอนุญาตให้เพื่อนร่วมงานเรียนรู้ร่วมกันในแต่ละหลักสูตร รูปแบบการทำงานร่วมกันนี้ช่วยให้บุคลากรของเราสร้างการทำงานเป็นทีมได้ตลอดเวลา และช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ที่หลากหลายและนำไปสู่ความสำเร็จ ด้วยโปรแกรมการเติบโตในอาชีพและการสนับสนุนของเรา พนักงานของไอเอฟเอสจะได้รับความรู้และประสบการณ์มากมาย ที่จะช่วยให้พวกเขาเติบโตในฐานะมืออาชีพ และส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกคน

การให้คุณค่าในผลงานที่ยอดเยี่ยม

ผลงานที่ดีของพนักงานคือส่วนสำคัญของความสำเร็จในธุรกิจ ความตั้งใจทำงานของทีมงานเป็นแรงบันดาลใจให้บริษัทมุ่งมั่นส่งเสริม และให้รางวัลกับความเป็นเลิศในในการทำงานทุกระดับ บริษัทมีการมอบรางวัลประจำเดือน ไอเอฟเอส สตาร์ อะวอร์ด เพื่อเป็นการขอบคุณและชื่นชมผลการทำงานที่โดดเด่น นอกจากนี้ยังมีโครงการ ไอเอฟเอส ลอง เซอร์วิส อะวอร์ด เป็นรางวัลที่ต้องการขอบคุณและแสดงถึงการให้คุณค่าแก่พนักงานที่ทุ่มเททำงานให้บริษัทมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนร่วมงานได้ยึดถือเป็นตัวอย่าง การปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยมของพนักงานทุกคนคือพลังขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
Career Excellence, Employee Recognition

People Story

คุณสุพิณและคุณสุเพียร , ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

คุณสุพิณและคุณสุเพียร พนักงานทำความสะอาด ประจำหน่วยงานศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พนักงานทั้งสองเก็บทรัพย์สินได้ แล้วนําส่งคืนให้แก่เจ้าของ ทางบริษัทฯ จึงแสดงความชมเชยและยกย่องในความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบรางวัล IFS STAR AWARD ประเภท “ความซื่อสัตย์และจริยธรรม“ ให้แก่พนักงานทั้งสองเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการทํางาน และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานต่อไป

คุณบุญเลิศ เฉลิมพงษ์ คุณวุฒิพงศ์ บูรณะบูรณ์ และคุณธารากรณ์ ศิริมา, ธนาคารทหารไทยธนชาต

ทีมรักษาความปลอดภัย IFS ทั้ง3 ท่าน ได้ให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ธนาคารทหารไทยธนชาต สํานักงานใหญ่ เข้าระงับเหตุการณ์ลูกค้าธนาคารที่พยายามกระโดดตึกได้สําเร็จ บริษัท IFS ขอชมเชยในความกล้าหาญ เสียสละ มีปฏิภาณไหวพริบ รวมถึงมีจิตสํานึกที่ดีในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของทีมรักษาความปลอดภัย และมอบรางวัล IFS STAR AWARD ประเภท ส่งมอบงานบริการที่โดดเด่นเกินความคาดหมาย” เพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการทํางาน และแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานต่อไป

คุณเพชรมลคล แสนสุพรรณ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

คุณเพชรมลคล ได้รับการชื่นชมจากเจ้าหน้าที่พยาบาล ในความกระตือรือล้นให้ความช่วยเหลือผู้มาใช้บริการของทางโรงพยาบาล รวมทั้งยังมีกริยาอ่อนน้อม สุภาพและมีน้ำใจ คอยอำนวยความสะดวกแก่พ่อแม่ และเด็ก ที่จะไปชั้น 17 โดยการตามเจ้าหน้าที่ Porter ให้ ในขณะที่พนักงานประจำจุดเคานเตอร์ ปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ พยาบาลโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก

ทีมรักษาความปลอดภัย Terminal 21

คุณสุภานิตย์ คุณรี และคุณสมชาย ได้ร่วมกันสกัดตัวผู้ก่อเหตุลักทรัพย์จากร้านค้าในพื้นที่ศูนย์การค้า Terminal 21 และร่วมกันประสานงานนำตัวผู้ก่อเหตุส่งตำรวจ สน.ลุมพินี ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัด

ตำแหน่งงานว่าง