ความรับผิดชอบของเรา

You are here:
ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านบริหารจัดการอาคารครบวงจร ไอเอฟเอสยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมุ่งพัฒนาธุรกิจแบบยั่งยืน นอกจากนี้ สุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมของบุคลากรบริษัทนับเป็นแกนหลักที่ไอเอฟเอสให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก
Facility Services, Facility Solution

สุขภาพและความปลอดภัย

ในฐานะองค์กรธุรกิจให้บริการ บุคลากรส่วนใหญ่ของเราคือพนักงานบริการ ซึ่งถือเป็นแนวหน้าของธุรกิจ เป็นหัวใจสำคัญและทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัท ดังนั้น สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานจึงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดที่บริษัทยึดเป็นหลักปฏิบัติในการบริหารบุคลากร ไอเอฟเอสตระหนักดีว่า ผลการดำเนินงานของธุรกิจที่ดีนั้น เกิดจากการมีสุขภาพดี มีสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ที่ปลอดภัยต่อพนักงาน บริษัทจึงได้จัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับพนักงาน

การดำเนินงานของเราจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้หากเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น บริษัทจะทำการเก็บบันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์เพื่อศึกษาเป็นแนวทางในการป้องกันต่อไป นอกจากนี้ เรายังมีการตรวจสอบอุปกรณ์ ขั้นตอนการทำงาน การให้บริการ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับความปลอดภัยสูงสุด

สิ่งแวดล้อม

อีกพันธสัญญาที่ไอเอฟเอสให้ความสำคัญมาโดยตลอด คือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงาน เราจึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระบวนการทำงานที่ทันสมัย เพื่อลดการใช้พลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเรา ในฐานะผู้นำในธุรกิจบริการ เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการบริการและพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีผ่านแนวคิดการสรรหาคู่ค้าทางธุกิจที่มีแนวทางเดียวกันด้านสิ่งแวดล้อม มาร่วมทำธุรกิจและพัฒนาสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันแบบยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม

อีกพันธสัญญาที่ไอเอฟเอสให้ความสำคัญมาโดยตลอด คือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงาน เราจึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระบวนการทำงานที่ทันสมัย เพื่อลดการใช้พลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเรา ในฐานะผู้นำในธุรกิจบริการ เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการบริการและพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีผ่านแนวคิดการสรรหาคู่ค้าทางธุกิจที่มีแนวทางเดียวกันด้านสิ่งแวดล้อม มาร่วมทำธุรกิจและพัฒนาสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันแบบยั่งยืน

สังคม

ชไอเอฟเอส ตระหนักถึงการดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เราสนับสนุนการสร้างความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจซึ่งกันและกันในสังคม ผ่านการจัดกิจกรรม รวมถึงเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานและคู่ค้าทางธุรกิจของเรา

บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมบริจาคเลือด “ให้โลหิต ให้ชีวิต” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ปลูกฝังการเป็นองค์กรแห่งการแบ่งปัน และสร้างสรรค์ชุมชนให้แข็งแรง

นอกจากนี้ ไอเอฟเอส ยังยึดมั่นในการเป็นผู้สนับกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมุ่งพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น

Facility service, Facility Solution, Cleaning Service, Security Service, Property Service, Support Service, Technical Service

Interested in our services?